Evidența Persoanelor

Cadru legal

 

I. CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂŢENILOR ROMÂNI:

Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr.97/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronica de identitate precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

În prezent, cetăţenilor români li se eliberează cărţi de identitate sau după caz, cărţi de identitate provizorii.

Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, adatei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:

  • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
  • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
  • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;
  • nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal (potrivit modelului postat la Secţiunea „Formulare de completat”).
Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială (potrivit modelului postat la Secţiunea „Formulare de completat”), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Cetățenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.
În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei şi 150 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.
Conform dispoziţiilor art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, republicata, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

II. CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE:

– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
– daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de „copil gasit” si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);
– in cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
– in cazul deteriorarii actului de identitate;
– in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– in cazul schimbarii sexului;
– in cazul anularii;
– in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
– pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

III. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (vezi Secţiunea „Formulare de completat”;
– actul de identitate, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost pierdut, furt sau distrus;
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie (vezi Secţiunea „Documente necesare – Dovada adresei de domiciliu”);
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
– documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, după caz (vezi Secţiunea „Documente necesare – Taxa de timbru”).
Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate, sunt necesare și alte documente (vezi Secţiunea „Documente necesare”).

IV. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII DE STABILIRE A RESEDINTEI:

– cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (vezi Secţiunea „Formulare de completat”);
– actul de identitate al solicitantului;
– documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original si copie;
– timbru fiscal sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

V. CUANTUMUL TAXELOR ŞI MODUL DE ACHITARE

1. În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, a cărţii de identitate provizorii de 1 leu şi, după caz, a taxei extrajudiciare de timbru de 5 lei, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se achită la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, la oficiile poştale ori prin altă modalitate de plată stabilită de administraţia autorităţii publice locale.

Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de plată a contravalorii actelor de identitate şi a taxei extrajudiciare de timbru, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.

Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la Secţiunea „Contact”.

2. Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, se achită în numerar, la sediul D.E.P.A.B.D.

VI. ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI DE CĂTRE DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZERLOR DE DATE.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (9) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţia pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.).
Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare.
D.E.P.A.B.D. soluţionează cererile persoanelor aflate în una din situaţiile deosebite mai sus menţionate, pentru unul din următoarele cazuri:

– primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;
– expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
– modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor părinţilor, a datei ori a locului naşterii;
– schimbarea domiciliului;
– schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;
– atribuirea unui nou C.N.P.;
– deteriorarea actului de identitate;
– pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
– fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– schimbarea sexului;
– anularea actului de identitate deţinut;
– preschimbarea buletinelor de identitate;
–  eliberarea unei cărţi de identitate provizorii.

Nu se soluţionează la sediul D.E.P.A.B.D., cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cele formulate de persoanele care:

– au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut act de identitate;
– îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
– solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;
– îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005, republicată;
– solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin un paşaport sau permis de conducere), pentru certificarea identităţii ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.), fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art. 14 alin. (5) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei;
– sunt înscrise cu menţiuni în R.N.E.P.

Cetăţeanul aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate formulează o cerere scrisă (potrivit modelului postat la „Formulare de completat”) din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, cerere care se supune aprobării conducerii D.E.P.A.B.D.

VI. ALTE INFORMAŢII PRIVIND CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date: http://depabd.mai.gov.ro, rubrica „Informaţii Utile – Evidenţa Persoanelor”, la secţiunile „Documente necesare” şi „Formulare de completat”.

ATENŢIE!

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor. Toate documentele care sunt necesare se prezintă în original şi copie.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.
„Notă – În conformitate cu dispoziţiile art. 6^1 din Legea nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în sta

tele membre ale Uniunii Europene”.

 

Evidența Persoanelor Tecuci