Furnizarea de date

FURNIZAREA UNOR DATE CU CARACTER PERSONAL DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR

Furnizarea unor date cu caracter personal prin SPCLEP Tecuci

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidentă a persoanelor, referitoare la:

– Date de stare civilă (numele, prenumele, dată şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

– Date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

– Date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;

– Date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidentă a persoanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, Hotărârea Guvernului nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidentă a Persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Roman de Informaţii, Parchet, Justiţie, instituţii specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoane fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, competența soluţionării acestui tip de cereri revine:

– Serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art. 5 lit. e) din O.G.nr. 84/2001);

– Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice (art. 14 alin. 1 lit. e) din O.G. 84/2001).

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiata în funcţie de volumul acestora, astfel:

– Pentru cererile punctuale/volum redus, tariful actual, aprobat de Consiliul Concurenţei, este de 4 lei (RON)/persoană;

– Pentru cererile la care se solicita un volum mare de date ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei /oră exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei/oră exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din OUG nr. 97/2005, furnizarea datelor se va asigura prin încheierea unui protocol care va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obliga să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia şi confidenţialitatea acestora;

– Aceste taxe se achita la casieria SPCLEP Tecuci sau în contul RO…………………………….., deschis la Trezoreria Municipiului Tecuci.

Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

– Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

– Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

– Casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

– Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

– Instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistentei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

– Alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

FORMULARE

Model (1) cerere persoană fizică privind drepturile specifice prelucrării datelor personale
Model (2) cerere persoană fizică privind drepturile specifice prelucrării datelor personale