Anunțuri publice

Anunțuri publice

 

 Anunțuri din anul 2023

25.05.2023 – În conformitate cu prevederile art. 15 alin (8) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererile pentru eliberarea unui act de identitate se soluționează în termen de 20 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora. Cererile pentru eliberarea cărților de identitate provizori se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora, iar cererile pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței se soluționează în termen de 24 de ore. Pentru cazurile excepționale, cetățenii se pot adresa direct d-lui director executiv al instituției.
09.02.2023
– Anunt public privind stabilirea perioadei in care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici in Comisia paritara din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoaneloti Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 Anunțuri din anul 2022 

11.07.2022 – Examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, se amână, urmând ca procedura sa fie reluată la o dată ulterioară. Descarcă documentul de AICI
06.07.2022 – În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) si al art. 618 alin (22) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci organizeaza in data de 08.08.2022, ora 12.00 la sediul institutiei din Tecuci, Str. Elena Doamna, nr. 1, Jud. Galati, examen de promovare in grad profesional pentru:

 • Functia publica – consilier, clasa I, grad profesional detinut – Principal, Compartiment Inregistrare Nasteri – Grad profesional dupa promovare – Superior.

Pentru detalii descarcă documentul de AICI

 Anunțuri din anul 2021 

22.12.2021 – Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Ghiseu Unic din cadrul Biroului Evidenţa Persoanei. Descarcă documentul de AICI
21.12.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Ghişeu Unic din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
20.12.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Ghișeu Unic din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
08.12.2021 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Ghişeu Unic din cadrul Biroului Evidenţa Persoanei. Descarcă documentul de AICI
19.11.2021 – Rezultatul final la concursul organizat pentru promovarea în grad  profesional, pentru funcţionarii publici din cadrul Seniciului Public Comunitar local de Evidenţa a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.11.2021
– Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.11.2021
– Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.11.2021 – În conformitate cu prevederile art. 464, art. 617 alin (2) şi art. 618 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările i completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci organizează la sediul instituţiei din mun. Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 1, în data de 20.12.2021 , ora 10.00 proba scrisă a concursu1de recrutare -pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Ghişeu Unic, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci. În vederea -participării la concurs și a ocupării funcţiei publice, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi specifice:

Condițiile generale conform prevederilor art. 465 alin (1) coroborate cu cele ale art. 613 din Codul Administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1.  are cetăţenia. română şi domiciliul in România;
 2.  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.  are vârsta minimum 18 ani impliniţi;
 4.  are capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  este apt din punct de vedere medical i psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6.  îndeplineşte -condiţiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7.  indeplşineşte -condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru oCuParea funcţiei publice;
 8.  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9.  nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea cărcia a săvârsit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă_în condiţiile legii;
 10.  nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultinni 3 ani;
 11.  nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
  Descarcă anunțul de AICI. Descarcă bibliografia de AICI. Descarcă fisa postului de AICI

10.11.2021 – Rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional la SPCLEP Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.10.2021
–  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Tecuci, cu sediul în Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 1, Jud. Galați, organizează în data de 18.11.2021, ora 1200 la sediul instituției proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul SPCLEP Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.08.2021
– Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Evidența Persoanelor din cadrul Biroului Evidența Persoanei. Descarcă documentul de AICI
20.08.2021
– Rezultat-interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Evidenţa Persoanelor din cadrul Biroului Evidenţa Persoanei. Descarcă documentul de AICI
19.08.2021
– Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Evidența
Persoanelor din cadrul Biroului Evidența Persoanei. Descarcă documentul de AICI
12.08.2021 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Evidența Persoanelor din cadrul Biroului Evidența Persoanei. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021
– Rezultat final la examenul pentru promovarea in clasa Compartiment Evidenta Persoanei. Descarca documentul de AICI
06.08.2021
– Rezultat proba interviu – examen promovare in clasa din data de 05.08.2021. Descarca documentul de AICI
05.08.2021
– Rezultat proba scrisa – examen pentru promovarea in clasa din data de 05.08.2021. Descarcă documentul de AICI
26.07.2021
– Rezultat selecția dosarelor la examenul pentru promovarea în clasa din data de 05.08.2021. Descarcă documentul de AICI
19.07.2021
– Anunț examen promovare Compartiment Evidenta persoanei. Descarcă bibliografia de AICI. Descarcă anunțul detaliat de AICI
19.07.2021
– Anunț concurs de recrutare pentru functia publica de Referent, clasa III, grad profesional superior, la Compartimentul Evidenta Persoanei, din cadrul Biroului Evidenta Persoanei Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Tecuci, cu sediul în Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 1, Jud. Galați, în condițiile art. 618 alin. (2) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează în baza excepțiilor prevăzute de:
– art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19;
– Alte prevederi legale… Descarcă fișa postului de AICI. Descarcă anunțul detaliat de AICI

 Anunțuri din anul 2019 

20.03.2019 – Rezultatul final pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuală-INGRIJITOR in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci .Vizualizati documentul AICI
19.03.2019 – Rezultatul interviului pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuală – ÎNGRIJITOR în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
15.03.2019 – Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala – ÎNGRIJITOR în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
11.03.2019 – Rezultalele selectiei dosarelor înscrise la concursul organizat la data de 15.03.2019 , pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante – Îngrijitor, din cadrul Serviciului Public  Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci . Vizualizati documentul AICI
21.02.2019 – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, jud. Galati, în baza HG 286/2011 privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant, organizează concurs pentru ocupare post contractual vacant: îngrijitor, perioadă nedeterminată, norma întreagă . Vizualizati conditiile, calenadrul concursului , bibliografia AICI
29.01.2019 – Rezultatul final la examenul/concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie- CONSILIER PRINCIPAL- în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci-Compartiment Inregistrare Nasteri  . Vizualizati rezultatul AICI
28.01.2019 – Rezultatul probei  interviu la examenul/concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie- CONSILIER PRINCIPAL- în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci-Compartiment Inregistrare Nasteri  . Vizualizati rezultatul AICI
28.01.2019 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia de execuţie CONSILIER PRINCIPAL – INREGISTRARE NAŞTERI din cadrul SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR TECUCI –  . Vizualizati rezultatul AICI
21.01.2019 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia de execuţie CONSILIER PRINCIPAL
în cadrul SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR TECUCI – SERVICIUL DE STARE CIVILA – COMPARTIMENT INREGISTRARE NAŞTERI
. Vizualizati rezultatul AICI

 Anunțuri din anul 2018 

 • 27.12.2018 – Incepând cu data de 09 ianuarie 2019 documentele pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice vor fi preluate de către un lucrător al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor Simple Galaţi, la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Tecuci, situat în strada Elena Doamna, nr. 1, în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.  Vizualizati anuntul  AICI
 • 27.12.2018 – Serviciui Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Tecuci, cu sediul in Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 1, Jud. Galati, organizează concurs in perioada: 28.01.2019 – proba scrisa, ora 10.00 (la sediul institutiei) şi 30.01 .2019 ora 10.00 —interviul (la sediul institutiei), în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante în structura organizatorică a SPCLEP Tecuci, respectiv: – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional principal – Compartiment Inregistrari Nasteri, din cadrul SPCLEP Tecuci.Vizualizati anuntul si bibliografia  AICI
 • 25.09.2018- Centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 24.09.2018-Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii de executie din cadrul SPCLEP Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 24.09.2018- Rezultatul probei scrise la examenul de promovare organizat pentru funcţia de execuţie CONSILIER PRINCIPAL— Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane, Protectia Muncii si CONSILIER PRINCIPAL – Compartiment Inregistrari Casatorii în cadrul SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR TECUCI. Vizualizati rezultatul AICI
 • 19.09.2018- REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 • 24.08.2018 – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, organizeaza examen de promovare in gradul imediat superior celui detinut al functiei publice de executie. Vizualizaţi documentul AICI

 Anunțuri din anul 2017 

 • 02.11.2017 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant pentru funcţia contractuala de executie de referent superior, din cadrul Compartimentului  Mentiuni Stare Civila , Serviciul Stare Civila.  Vizualizati rezultatul  AICI
 • 01.11.2017 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante de referent superior, din cadrul Compartiment Mentiuni Stare Civila , Serviciul Stare Civila.  Vizualizati rezultatul AICI
 • 01.11.2017 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante de referent superior, din cadrul Compartiment Mentiuni Stare Civila , Serviciul Stare Civila.  Vizualizati rezultatul AICI
 • 24.10.2017 -Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unui post vacant, organizat pentru funcţia publica de execuţie – referent 3 superior din cadrul Serviciului Stare Civila . Vizualizati rezultatul AICI
 • 29.09.2017 – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci  – Transparenta Veniturilor Salariale  –   Descarcati documentul de  AICI
 • 17.07.2017  – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – raportul final al rezultatelor la examenul  de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – centralizatorul nominal al rezultatelor la examenul  de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – rezultatul interviului pentru examenul de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
 • 13.06.2017 – Serciciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci organizeaza examen de promovare in gradul imediat superior functiei publice detinute