Regulamentul de funcționare

REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
MUNICIPIULUI TECUCI, JUDETUL GALAȚI

ANEXA LA H.C.L.NR. 6/ 27.01.2005

CAPITOLUL I

DISPOZIlȚIl GENERALE

Art. 1

Serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor al municipiului Tecuci, denumit în continuare Serviciul Public Comunitar, se organizează în subordinea Consiliului local al municipiului Tecuci în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2

(1) Serviciul public comunitar este constituit, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului local al municipiului și a formaţiunii locale de evidentă informatizată a persoanei.
(2) Serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor al Municipiului Tecuci se constituie cu personalitate juridică, prin hotărâre a Consiliului local Tecuci.

Art. 3

(1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidentă a persoanelor în sistem de ghişeu.
(2) Activitatea serviciului public comunitar local se desoară în interesul persoanei și al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art 4

Activitatea Serviciului Public Comunitar Local este coordonată și controlată metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor a judeţului Galaţi (D.J.E.P.).

Art. 5

(1) Serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenta și eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate, în sistem de ghişeu.
(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, Serviciul public comunitar colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne și cooperează cu autorităţile publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Regulamentul de organizare funcţionare SPCLEP Tecuci

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR

Art. 6

(1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Tecuci, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Organigrama serviciului public comunitar este prevăzută în anexa nr.1 la prezentul regulament.
(3)Statul de funcţii al serviciului public comunitar este prevăzut în anexa nr.2 la prezentul regulament.

Art. 7

Serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor are atribuţii pe linie de:

 • evidentă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
 • stare civilă;
 • informatică;
 • analiză – sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice;

Art. 8

(1) Serviciul public comunitar local exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competentă.
(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.
(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului.
Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şef şi personalul subordonat acestuia.

Art. 9

(1) Serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor este organizat la nivel de serviciu şi are în componenţă:

 • biroul de evidentă a persoanelor,
 • serviciul de stare civilă,
 • compartiment financiar-contabil,
 • resurse umane,
 • protecţia muncii,
 • compartiment juridic,
 • achiziţii publice,
 • compartiment administrativ.

Art.10

(1) Serviciul public comunitar primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidentă a persoanelor din municipiul Tecuci şi comunelor arondate.
(2) Serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor primeşte şi soluționează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidentă a persoanelor din 18 comune arondate acestui serviciu, respectiv:

 1. – BARCEA
 2. – BRĂHĂȘETI
 3. – BUCIUMENI
 4. – CERȚEȘTI
 5. – COSMEȘTI
 6. – DRĂGĂNEŞTI
 7. – GHIDIGENI
 8. – GOHOR
 9. – MATCA
 10. – MOVILENI
 11. – MUNTENI
 12. – NEGRILEȘTI
 13. – NICOREŞTI
 14. – POIANA
 15. – PRIPONEȘTI
 16. – SMULŢI
 17. – UMBRĂREȘTI
 18. – VALEA MĂRULUI

La care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.

(3) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar local se stabileşte prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea serviciului public comunitar județean, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea a Bazelor de Date.

Art. 11

(1) Conducerea serviciului public comunitar local este asigurată de şeful serviciului (directorul executiv).
(2) şeful serviciului este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului local în condiţiile legii, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea a Bazelor de Date în conformitate cu prevederile art.9 alin.2 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor, constituirea patrimoniului și resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin H.G 2104/2004, cu modificările și completării ulterioare.

Art.12

(1) şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanții) unităţilor din Ministerul Afacerilor Interne, cu instituţiile și organismele din afara sistemului, potrivit competenţelor legale.
(2) în aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, șeful serviciului public comunitar local emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13

(1) Şeful serviciului public comunitar local răspunde în faţa Consiliului local de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului.
(2) Personalul serviciului public comunitar local răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară în faţa şefului serviciului.

CAPITOLUL III

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL

Art.14

Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

A) Întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;

B) Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi mențiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reședința persoanei, în condiţiile legii;

C) Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

D) Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilã, în condiţiile legii;

(E) Constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ, dacă soții sunt de acord cu divorțul și au au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

(F) Actualizează Registrul Judeţean de Evidentă a Persoanelor, cu datele de identificare și adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar;

(G) Utilizează și valorifică Registrul Naţional de Evidentă a Persoanelor;

(H) Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidentă a populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidentă a Persoanelor;

(I) Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare și de adresa ale persoanei către autorităţile și instituţiile publice centrale, judeţene și locale, agenţii economici și către cetăţeni;

(J) Primeşte, în sistem de ghişeu, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate.

(K) Primeşte de la structurile competente cărţile de identitate,

(L) Ține registrele de evidentă pentru fiecare categorie de documente eliberate;

(M) Constată contravenţiile și aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

(N) Ţine evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor, întocmeşte situaţii periodice privind veniturile, cheltuielile, personalul.

(O) Îndeplineşte i alte atribuţii specifice activităţii de evidentă a persoanelor, reglementate prin acte normative.

SECȚIUNEA I

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art. 15

În domeniul evidentei persoanelor și eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

 • Primeşte, analizează și soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei și înmânează persoanelor fizice documentele solicitate;
 • Primește și soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România; care dobândesc cetăţenia romană;
 • Primeşte și soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare și de protecţie socială, precum și celor aflate în arestul unităţilor de poliție ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate și înmânează persoanelor fizice documentele solicitate;
 • Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
 • Desfăşoară activităţi de distribuire a cănţilor de alegător;
 • Desfășoară activităţi de primire, examinare și rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 • Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autorităţile și institițiile publice centrale, judeţene și locale, agenţii economici și către cetăţeni;
 • Efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă;
 • Identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localități etc. și anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 • Colaborează cu formaţiunile de poliţie, participând la acţiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unităţi de cazare turistice, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidentă a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii;
 • Asigura colaborarea și schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 • Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea și identificarea punctuală a persoanelor fizice;
 • Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate țn uniţi sanitare și de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
 • Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 • Întocmeşte situaţiile statistice și analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial și anual în cadrul serviciului;
 • Asigura gestiunea cărţilor de identitate provizorii și întocmeşte procesele-verbale de scădere din gestiune;
 • Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;
 • Organizează, asigura conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale;
 • Asigură protecţia datelor cu caracter personal și a informaţiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor și raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
 • Răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor și instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidentă a persoanelor;
 • Constată contravenţiile și aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 • Îndeplinește și alte atribuții specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.

SECȚIUNEA II

ATRIBUŢII PE LIME DE STARE CIVILĂ

Art. 16

Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar are următoarele atribuţii principale:

 1. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;
 2. Înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile prezenţei metodologii;
 3. Eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu Caracter personal și libera circulaţie a acestor date;
 4. Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 5. Trimite, structurilor de evidentă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, între dată de 01-05 ale lunii pentru luna precedentă, de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni romani, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu;
 6. Trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţa militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
 7. Efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă.
 8. Primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se afla ultima locuinţa comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul intrare-ieșire al cerilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora.
 9. Confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi după caz declaraţiile pe proprie răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţa declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ.
 10. Constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foștilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.
 11. Solicită prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta.
 12. Înregistrează în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea călătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităţilor administrativ-teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici.
 13. Trimite, structurilor de Stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;
 14. Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
 15. Dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora și asigură spațiul necesar destinat desfașurării activităţii de stare civilă;
 16. Atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiţii de deplină securitate;
 17. Propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul D.J.E.P.;
 18. Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;
 19. Primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
 20. Primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 21. Primeşte cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către D.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
 22. Primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează D.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;
 23. Primeşte cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia și referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.J.E.P.;
 24. Înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia romană, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.J.E.P.;
 25. Transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei și Internelor, Direcţiei cazier judiciar, statistică și evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane și direcţiei generale a finanţelor publice judeţene din cadrul
 26. Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
  înaintează D.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;

Art. 17

Sesizează imediat D.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

A) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

B) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii romani și persoanele fară cetăţenie domiciliate în România;

C) efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către D.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

D) efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei și a morţii unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a naşterii;

E) colaborează cu autorităţile de sănătate publice județene și cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi și neînregistraţi la starea civilă;

F) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială și unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice și nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă și de evidentă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum
și pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

G) transmite, lunar, la D.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;

H) transmite, semestrial, la D.J.E.P. situaţia călătoriilor mixte;

I) desfășoară activităţi de primire, examinare, evidenţă și rezolvare a peţiilor cetăţenilor;

J) asigură colaborarea și schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce revin în temeiul legii;

K) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

L) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

M) execută acţiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare și de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

N) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonaţi;

O) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor și instrucţiunilor care
reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

P) îndeplinește și alte atribuii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte
normative.

Q) primeşte și soluţionează cererile de divorţ ale cetăţenilor cu domiciliul în municipiul Tecuci, (conform Lg. 202/2010, conform normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin H.G.nr.64/20 11, publicată în M.O.nr. 151/02.03.2011).

SECȚIUNEA III

ATRIBUŢII PE LIME INFORMATICĂ

Art. 18

Pe linie informatică, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

 • Actualizează Registrul Judeţean de Evidentă a Persoanelor cu datele privind persoană fizice în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
 • Actualizează Registrul Judeţean de Evidentă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum și cu informaţiile preluate din comunicările primite și extrage din R.J.E.P. situaţii statistice pe linie de evidentă a persoanelor, utilizând aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.;
 • Preia în Registrul Judeţean de Evidentă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și datele privind persoanele decedate;
 • Preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei;
 • Operează în Registrul Judeţean de Evidentă a Persoanelor dată înmânării cărţilor de identitate;
 • Clarifică neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie și situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
 • Operează corecţii asupra neconcordanţelor în Registrul Judeţean de Evidentă a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
 • Colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listele electorale permanente;
 • Desfășoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum și a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);
 • Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
 • Evidenţiază incidentele de aplicaţie și le soluţionează pe cele referitoare la hardware și sistem de operare;
 • Participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ul de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiştii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti;
 • Asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;
  Asigură protecţia datelor și informaţiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate și secrete de serviciu;
 • Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 • Îndeplineşte și alte atribuţii privind actualizarea Registrului Judeţean de Evidentă a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

SECȚIUNEA IV

ATRIBUŢII PE LIME DE ANALIZĂ-SINTEZA, SECRETARIAT $I RELAŢII CU PUBLICUL

Art. 19

În domeniul analiză-sinteză, secretariat și relaţii cu publicul, serviciul public comunitar are următoarele atribuţii principale:

 1. Primeşte, înregistrează și ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
 2. Verifică modul în care se aplicã dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat și de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor secrete;
 3. Organizează și asigura întreţinerea, exploatarea și selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
 4. Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării;
 5. Repartizează și expediază corespondența după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
 6. Asigură primirea și înregistrarea petiţiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;
 7. Organizează și desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;
 8. Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmeşte sintezele, situaţiile comparative și analizele activităţilor desfăşurate periodic;
 9. Transmite serviciului public comunitar judeţean de evidentă a persoanelor, sintezele și analizele întocmite;
 10. Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV

ACTIVITATEA FINANCIARĂ

ART. 20

În domeniul financiar-contabil Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii:

 • Întocmeşte lucrări referitoare la proiectele de buget de venituri şi cheltuieli;
 • Urmăreşte execuţia cheltuielilor aprobate;
 • Organizează şi conduce evidenta contabilă a tuturor mijloacelor financiare;
 • Efectuează operaţiuni de încasare a c/v cărţii de identitate şi operaţiunile depunere numerar în contul de disponibilităţi deschis la Trezorerie;
 • Întocmeşte prezenta lunară şi statele de salarii pentru personalul serviciului;
 • Asigură achiziţia de bunuri și Servicii şi achită furnizorii;
 • Întocmeşte situaţii contabile lunare, trimestriale şi periodice privind cheltuielile şi veniturile;
 • Efectuează inventarierea periodică sau ori de câte ori este nevoie;
 • Organizează şi conduce activitatea de personal, salarizare şi pregătire profesională;
 • Elaborează propuneri privind statul de funcţii şi personal şi raportează la Agenţia Funcţionarilor Publici;
 • Gestionează şi actualizează cărţile de muncă pentru poliţişti;
 • Organizează baza de date privind evidenta funcţiilor publice şi consilierul etic;
 • Întocmeşte dosarele de personal;
 • Întocmeşte notele contabile, balantele de verificare şi bilanţul contabil;
 • Întocmeşte situaţii privind plăţile de numerar și viramentele derulate prin Trezorerie;
 • Întocmeşte şi depune declaraţiile lunare pentru casa de asigurări de sănătate Galaţi şi casa de asigurări de sănătate OPSNAJ, şomaj, finanţe și casa de pensii;
 • Execută şi alte lucrări care sunt trasate de şeful de serviciu;

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

Art. 20

(1) Atribuțiile şefului serviciului public comunitar local și ale personalului cu funcţii de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local, fişele posturilor până la funcţia de șef de birou, inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea șefului serviciului.

(3) Fișa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea Primarului.

(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament șeful serviciului public comunitar întocmeşte fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă primarul localităţii.

Art. 21

Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 22

Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părțile ce-l privesc.

Director executiv
Anghelina Viorel